Persoonsgegevens die wij verwerken

Ladylike verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam - Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ladylikefashion.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben

Ladylike verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te       kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Ladylike zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

Ladylike verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ladylike verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ladylike blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Ladylike gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ladylike gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ladylikefashion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ladylike zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via: Website: https://www.ladylikefashion.nl/service/ Telefoonnummer: +31610762436 Bedrijfsadres: Langeviele 27 4331 LR MIDDELBURG

Beveiliging

Ladylike neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ladylikefashion.nl

 

 

Personal data that we process
Ladylike processes personal data about you as you use our services and/or because you provide us these data itself. Below is an overview of the personal data that we process:

- First and last name-address details

- Phone number

- E-mail address
- Other personal information that you are providing. For example, to create a profile on this website, in correspondence and telephone-IP address

- Internet browser and device type

 

Special and/or sensitive personal data that we process
Our website does not intend to collect information about website visitors who are younger than 16 years old. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot check whether a visitor over the age of 16 is. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, to prevent data be collected about children without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information without the consent of a minor, please contact us at info@ladylikefashion.nl , we will delete this information.

 

Why we need data
Ladylike processed your personal data for the following purposes:

 

  • Handling of your payment
  • Sending our newsletter and/or advertising folder
  • When we need to call you
  • Giving you the opportunity to create an account

 

How long we keep data

Ladylike will hold your personal data till it isn’t necessary anymore. Our retention period is: 3 months.

 

Share with others

Ladylike provided only and only if this is necessary for the implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

 

Mapping website visit
Ladylike used functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored at the first visit to this website on your computer, tablet or smartphone. Ladylike used cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website is functioning properly. Also, we can optimize our website. We place cookies that track your surfing habits so we can offer customized content and advertising. At your first visit to our website, we have you been informed about these cookies and requested permission for posting it. You can sign out for cookies through your internet browser so that it doesn’t save cookies anymore. You can also delete all information that was previously stored by your browser settings. See for an explanation: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 See, modify, or delete data

You have the right to see your personal data, to correct or remove it. You can do this through the personal settings of your account. Are you having problems by using these settings or have you other questions/comments about data processing, please send a request to info@ladylikefashion.nl. To ensure that the request is done by you, we’ll ask you to add a copy of your ID in your request. By making this copy, please hide your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and social security number (BSN). This to protect your privacy. Ladylike will respond as fast as possible, but in any case within four weeks.

You can also reach us by visiting our website: www.ladylikefashion.nl, telephone number: +31610762436 or by visiting our company address: Langeviele 27, 4331LR Middelburg.

 

 

Security
Ladylike takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data are not properly secured or there is evidence of abuse, please contact us via info@ladylikefashion.nl