Disclaimer voor www.ladylikefashion.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.ladylikefashion.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Ladylike. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ladylike is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ladylike.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ladylike te mogen claimen of te veronderstellen.

Ladylike streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Ladylike aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.ladylikefashion.nl op deze pagina.

 

 

Disclaimer for www.ladylikefashion.nl

On this page, you’ll find the disclaimer by www.ladylikefashion.nl, as it is available to you by Ladylike.

 

Intellectual property

The use of the information on this website is free, if you don’t copy, distribute or this information in any other way used or abused. You may re-use the information on this website only in accordance with the arrangements provided for the mandatory law.

 

Without the express written permission of Ladylike, it isn’t allowed to use text, photographs or other materials from the website. The intellectual property rests with Ladylike.

 

No warranty on accuracy

For the prices on our website, we strive for the carefully possible view of reality and the intended prices. Errors that occur and can be identified as programming or typing mistakes, are never a reason for a contract or agreement with Ladylike to claim or may assume.

 

Ladylike aims for an as possible current website. If the information on this website is incomplete and/or incorrect, then we’re not liable for it.

 

The information and/or product on this website are provided without warranty of any kind and/or claim to accuracy. We have the right to change or delete these materials without any prior communication. Ladylike does not accept responsibility for any information published on websites to which we refer by hyperlinks.

 

Changes
If there are changes of this disclaimer, you’ll find the most recent version of the disclaimer by www.ladylikefashion.nl on this page.